• ติดตั้ง module ที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง font-awesome ลงใน project ด้วย npm
  npm i --save font-awesome
 • แก้ไขไฟล์ node_modules/@ionic/app-scripts/config/sass.config.js โดยเพิ่ม font-awesome ลงในรายการตามรูป
  
   includePaths: [
    'node_modules/ionic-angular/themes',
    'node_modules/ionicons/dist/scss',
    'node_modules/ionic-angular/fonts',
    'node_modules/font-awesome/scss'
   ], ...
  
 • เพิ่ม font-awesome ลงใน src/theme/variables.scss โดยเพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ที่ท้ายไฟล์
  
  $fa-font-path: "../assets/fonts";
  @import "font-awesome";
  
 • สร้างไฟล์ copy-fa.js ที่ root ของโปรเจค
  
  // file: /copy-fa.js
  var fs = require('fs-extra')
  
  // we will add config later here, right now the translation files are not being copied even though
  // they are in assets.
  var dependencies = [
   ['node_modules/font-awesome/fonts/', 'www/assets/fonts']
  ];
  
  console.log('executing application custom copies...', dependencies);
  dependencies.forEach(function (value) {
   fs.copy(value[0], value[1], function (err) {
    if (err) return console.error(err)
    console.log("success!")
   });
  
  });
  
 • เพิ่มบล็อคต่อไปนี้ลงใน package.json
  
  "config": {
    "ionic_copy": "./copy-from.js"
  },
  

จากนั้นรัน ionic server, ionic cordova build ตามปกติ