Ionic Deep Link

Deep Link คือ URL ที่ Ionic App (ทั้ง Mobile และ Web) ใช้อ้างอิงถึงตำแหน่งของข้อมูล/หน้า หนึ่งๆ ที่อยู่บนแอพลิเคชั่นโดยตรง มีประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกให้กับ User ในการเข้าถึงข้อมูลหรือหน้านั้นๆ โดยตรงจากแหล่งภายนอก เช่น การแชร์ หรือจาก Search Result Deep Link ของ...