Ionic Deep Link

Deep Link คือ URL ที่ Ionic App (ทั้ง Mobile และ Web) ใช้อ้างอิงถึงตำแหน่งของข้อมูล/หน้า หนึ่งๆ ที่อยู่บนแอพลิเคชั่นโดยตรง มีประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกให้กับ User ในการเข้าถึงข้อมูลหรือหน้านั้นๆ โดยตรงจากแหล่งภายนอก เช่น การแชร์ หรือจาก Search Result Deep Link ของ...

Ionic3 + BS4 + FA5

บทความนี้บันทึกวิธีเพิ่ม Bootstrap 4 (BS4) และ Font-Awesome 5 (FA5) เข้าไปในโปรเจคที่พัฒนาบน Ionic3 Check List ติดตั้ง Library ที่จำเป็นทั้งหมดก็อปปีไฟล์ Asset ที่จำเป็นทั้งหมด ไปที่ /wwwเพิ่มไฟล์ scss ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงในกระบวนการ Compile ของ SASSทำให้ build...

วิธีเพิ่ม Font-Awesome ลงใน ionic3

ติดตั้ง module ที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง font-awesome ลงใน project ด้วย npm npm i –save font-awesome แก้ไขไฟล์ node_modules/@ionic/app-scripts/config/sass.config.js โดยเพิ่ม font-awesome ลงในรายการตามรูป includePaths: [...